Njoftim juridik

POLITIKA E PRIVATËSISË

One Hospital ju falënderon për interesimin tuaj në faqen tonë të internetit dhe përdorimin e shërbimeve tona.

Çdo përdorues duke hyrë ose duke përdorur një faqen e internetit të One Hospital, konfirmon se ka lexuar, pranuar dhe është pajtuar me termat dhe kushtet e përfshira në këtë Politikë të Privatësisë.

Në rast se përdoruesi nuk pajtohet me termat dhe kushtet e përdorimit të faqes në internet, ju lutemi mos e përdorni atë.

Kjo politikë e privatësisë rregullon mënyrën se si One Hospital mbledh, përdor, mirëmban dhe shpalos të dhënat e mbledhura gjatë vizitës në këtë faqe.

Kjo politikë e privatësisë zbatohet vetëm në këtë faqe dhe nuk vlen për informacionet personale të mbledhura në mënyra të tjera.

Në të njëjtën kohë, kjo politikë e privatësisë nuk vlen për vizitat në faqet tjera të internetit, të cilave përdoruesi u qaset përmes kësaj faqeje.

Ju mund të përdorni këtë faqe interneti pa zbuluar identitetin tuaj, ose duke zbuluar informacionin tuaj personal.

Ndërsa vizitoni këtë faqe, të dhënat janë mbledhur për të identifikuar përdoruesit, por ato nuk janë të mjaftueshme për të identifikuar një person të veçantë. Këto informacione mund të përfshijnë emrin e IP tuaj, ueb faqen që keni përdorur për të lidhur në faqen tonë të internetit, numrin e vizitave në faqen e internetit, kohën e kaluar në faqen e internetit, faqet e internetit që vizitoni nga faqja jonë e internetit, Adresa juaj IP dhe informacione të tjera të ngjashme.

Të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë përdoren për qëllime statistikore dhe për të përmirësuar cilësinë e faqes në internet.

Kur përdorni formularin e kontaktit të shfaqur në faqen tonë të internetit përmes të cilit çdo përdorues mund të bëjë një pyetje, të shprehë një mendim, të bëjë një kërkesë, të bëjë një takim për të përdorur shërbimin ose të kërkojë ndonjë informacion në lidhje me faqen tonë të internetit dhe shërbimet që ne ofrojmë , ne mbledhim informacione personale.

Ky informacion personal jepet nga përdoruesit vullnetarisht për të përdorur shërbimet në këtë faqe.

Informacioni personal zakonisht përfshin një emër dhe mbiemër, numrin e telefonit, postën elektronike dhe informacionet e tjera të kontaktit që do të përdoren vetëm për qëllimin për të cilin është dhënë. Çdo përdorues kontrollon informacionin personal që do të sigurojë në këtë faqe. Me plotësimin e formularëve të kontaktit në këtë faqe interneti, përdoruesi pajtohet me këtë politikë të privatësisë.

Në përputhje me rregulloret ekzistuese për mbrojtjen e të dhënave personale, çdo përdorues ka të drejtën e qasjes, fshirjes, rishikimit, kufizimit të përpunimit, kopjimit të të dhënave të tij personale, si dhe të drejtën për t’u informuar në lidhje me përdorimin e të dhënave të tij personale.

Çdo përdorues mund të tërheqë pëlqimin e tyre në çdo kohë duke paraqitur një e-mail në adresën zyrtare të postës elektronike të publikuar në këtë faqe interneti.

Qëllimet për të cilat mblidhen të dhënat personale janë:

– Përpunimi i kërkesës së përdoruesit,

– Menaxhimi dhe optimizimi i marrëdhënieve me klientët,

– Kryerja e hulumtimit,

– Statistikat,

– Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve tona,

– Analizimi dhe optimizimi i faqes në internet,

– Dërgimi i informacionit, lajmeve, ngjarjeve, ofertave promovuese, etj.

Me plotësimin e formularëve të kontaktit në këtë faqe interneti, përdoruesi pajtohet që të përpunohen të dhënat e tij personale nga One Hospital.

Mbrojtja e të dhënave është e integruar në vetë dizajnin, dhe cilësimet e intimitetit janë vendosur në një standard të lartë.

I gjithë komunikimi midis përdoruesve dhe faqes bëhet përmes një protokolli të sigurt të koduar.

Përpunimi i të dhënave personale do të bëhet në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke marrë të gjitha masat e përcaktuara teknike dhe organizative për të siguruar konfidencialitetin dhe mbrojtjen gjatë përpunimit të tyre.

One Hospital rezervon të drejtën të zbulojë informacionin tuaj personal në rastet kur kjo kërkohet me ligj ose kërkohet që të fillojë procedura gjyqësore.

Cookies janë skedarë të vegjël teksti që janë vendosur në pajisjen tuaj për të monitoruar lëvizjen e shfletuesit tuaj përmes kësaj faqeje dhe nuk lidhen me informacionin personal që na keni dhënë. Skedarë të tillë ndjekin trafikun e vizitorëve në ueb faqe dhe kështu mbledhin të dhëna për të përmirësuar përvojën e përdoruesit dhe për të optimizuar dhe përmirësuar funksionalitetin e ueb faqes.

Kjo faqe përdor cookie të palës së parë dhe cookie të palëve të treta. Duke hyrë ose duke përdorur faqen e internetit të One Hospital, çdo përdorues pajtohet me përdorimin e cookies.

Cookies të palës së parë janë cookie-të që ne i përdorim drejtpërdrejt në faqen e internetit të kompjuterit tuaj dhe shpesh përdoren për të njohur kompjuterin tuaj kur ktheheni në atë faqe interneti dhe të mbani mend preferencat tuaja gjatë shfletimit.

Cookies të palëve të treta janë cookie të përdorura nga një ofrues i shërbimit në emër të një operatori të faqes në internet dhe mund të përdoren nga ofruesi i shërbimit për të njohur kompjuterin tuaj kur vizitoni faqe të tjera. Cookies indirekte zakonisht përdoren për analitikë të faqeve në internet ose për qëllime reklamimi.

Kjo politikë e privatësisë vlen vetëm për informacionin e publikuar ose marrë nga kjo faqe interneti.

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë Politikë të Privatësisë.

Në rast të ndonjë ndryshimi në politikën e privatësisë, ato do të postohen në këtë faqe.

Të gjitha pyetjet në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale dhe këtë Politikë të Privatësisë mund të dërgohen me e-mail në: contact@onehociation.mk , nëse pyetjet tuaja nuk janë përgjigjur brenda 8 ditëve, ju lutemi na informoni adresën e mëposhtme në e-mail management@onehociation.mk.

 

 

Njoftim juridik dhe kushtet e përdorimit

Ky njoftim vlen për faqen e internetit: www.onehospital.com.mk   

 

Çdo person që ka qasje në faqen e internetit të Kompanisë pranon kushtet e mëposhtme:

E gjithë përmbajtja në faqen e internetit është në pronësi të One Hospital dhe ka një natyrë informuese.

One Hospital boton informacione, të dhëna dhe materiale të shkruara në faqen e tij të internetit vetëm për qëllime informative.

Qasja në këtë faqe në internet dhe përdorimi i saj rregullohet nga këto terma dhe kushte.

One Hospital rezervon të drejtën pa paralajmërim dhe në çdo kohë të ndryshojë, plotësojë ose zëvendësojë plotësisht këto terma. Përdoruesit e faqes duhet të informohen rregullisht për ndryshimet e mundshme, shtesat ose kushtet e reja që do të postohen në këtë faqe.

Qasja në ndonjë pjesë të kësaj faqe do të thotë që ju pranoni kushtet e përcaktuara këtu. Në rast se nuk jeni dakord me termat dhe kushtet e përdorimit të faqes, ju lutemi mos e vizitoni atë.

Të gjitha informacionet, të dhënat, përshkrimet e shërbimit dhe përmbajtja tjetër e botuar në këtë faqe interneti i nënshtrohen të drejtave të autorit sipas Ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e ngjashme. Përdoruesit nuk mund të ndryshojnë, kopjojnë, shpërndajnë, transmetojnë, shfaqin, publikojnë, shesin, licencojnë, transformojnë ose përdorin ndryshe ndonjë prej përmbajtjeve të qasshme në këtë faqe.

Çfarëdo përdorimi i kësaj përmbajtje pa lejen/ pëlqimin paraprak me shkrim të pronarit të kësaj faqe është i ndaluar.

Cilido përdorim i paautorizuar i kësaj përmbajtje është një shkelje e të drejtës së autorit ose të drejtave të tjera të pronësisë intelektuale.

Përmbajtja e kësaj faqe interneti ka për qëllim të informojë vizitorët dhe përdoruesit në lidhje me kompaninë dhe shërbimet që ajo ofron.

One Hospital rregullisht editon të dhënat e përfshira në këtë faqe interneti. Të dhënat e publikuara janë vetëm për qëllime informative, kështu që ekziston mundësia për të ndryshuar të dhënat ndërmjet dy azhurnimeve.

Është e mundur që përmbajtja e informacionit, të dhënave dhe materialit tjetër të shkruar të publikuar në faqen e internetit mund të ndryshojë në mënyrë të pavarur nga vullneti ose kontrolli i One Hospital. Për këto arsye, One Hospital nuk merr asnjë përgjegjësi ose garanci për saktësinë, besueshmërinë, afatin, tërësinë dhe përmbajtjen e informacionit, të dhënave dhe materialeve të tjera të shkruara të publikuara në faqen e internetit.

One Hospital rezervon të drejtën, pa paralajmërim dhe në çdo kohë, të modifikojë, plotësojë ose heqë plotësisht përmbajtjen e publikuar në këtë faqe.

Të gjithë përdoruesit përdorin të gjithë përmbajtjen e publikuar në rrezikun e tyre.

One Hospital rezervon të drejtën të kufizojë plotësisht ose pjesërisht qasjen në këtë faqe ose informacione, të dhëna, dokumente dhe materiale të shkruara të botuara në këtë faqe.

One Hospital, dhe asnjë person tjetër fizik ose juridik që krijoi ose mori pjesë në krijimin e kësaj faqe në internet, nuk është përgjegjës për ndonjë pasaktësi në informacionin e publikuar ose për mosfunksionim, si dhe për çdo dëm të shkaktuar nga përdorimi i informacionit të pasaktë ose jo të plotë. informacioni ose pamundësia e përdorimit gjatë periudhës së mosfunksionimit të faqes internetit.

Pa pëlqimin e shprehur me shkrim të One Hospital, është e ndaluar të vendosni lidhjen në këtë faqe interneti, si dhe përmbajtjen e plotë ose të pjesshme të informacionit, të dhënave, dokumenteve ose materialeve të shkruara të postuara në këtë faqe interneti.

One Hospital nuk është përgjegjës për lidhjen e publikuar ose përmbajtjen e plotë ose të pjesshme të informacionit, të dhënave, dokumenteve ose materialeve të shkruara nga kjo faqe në një tjetër faqe, pavarësisht nga mënyra në të cilën ata janë shkarkuar dhe postuar.

Kjo faqe interneti mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të jashtme në pronësi të palëve të treta dhe me të cilat One Hospital nuk ka asnjë lidhje. Postimi i lidhjeve në faqet e internetit të jashtme që i përkasin palëve të treta mund të kryhet vetëm në këtë faqe interneti me pëlqimin paraprak me shkrim të One Hospital.

One Hospital nuk ka asnjë ndikim në informacionin e publikuar në këto faqe të jashtme në internet dhe nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen, saktësinë, afatin dhe ligjshmërinë e këtyre faqeve të internetit.

 

Bulevardi. Vidoe Smilevski Bato nr.1-1/3 Tetovë
rr.101 nr.10, Gostivar
rr. Nënë Tereza nr. 17, Shkup

Vërejtje juridike | © One Hospital 2019