Д-р Вилдане Палоши

Медицина на Tрудот

Образование:

1985 год. Медицински Факултет, по Општа Медицина –  Универзитет на Приштина”, Приштина, Р.Косово

1991 год. Специјализација по медицина на трудот, при Медицискиот Факултет – Универзитет на Приштина, Приштина, Р.Косово

Учество во домашни и интернацинални конгреси, симпозиуми и работилници во областа на оцена на работна способност

 

Работно искуство:

1985 -1990 Доктор по Општа Медицина во Завод за Здраствена Заштита – Приштина Р.Косово

1990 – 1993 Специалист по медицина на трудот во Дом Здравје, Приштина Р.Косово

1993 – 2001 ПЗУ Медика, Тетово, Р.С.Македонија

2001 – 2020 Претседавач во второстепена Инвалидска Комисија за оцена на работна способност во Скопје при Фонд на Пензиско и инвалидско осигурување на Р.С.Македонија

– Раководител и член на првостепена Инвалидска Комисија за оцена на работна способност во Скопје при Фонд на Пензиско и инвалидско осигурување на Р.С.Македонија,

2020 Специалист по медицина на трудот  “One Hospital“ Тетово, Р.С.Македонија

 

Членство:

Член на Лекарска комора на Македонија