Center of Woman & Child

Home / Center of Woman & Child

Гинекологија

Гинекологија Гинекологија и Акушерство  е медицинска специјалност , односно гранка која  опфаќа превенција, дијагноза и третман на болести  кои го...

Педијатрија

Педијатрија Педијатријата е област на медицина која се занимава со превенција и третман на деца, како и советување со родители....

Анестезиологија

Анестезиологија Анестезиологијата е гранка на медицината која се занимава со проучување на третман на акутна и хронична болка и промени...