Center for Surgical Treatment

Home / Center for Surgical Treatment

Општа Хирургија

Општа Хирургија Хирургијата е гранка на клиничка медицина која се занимава со третман на болести и повреди на оперативен начин,...

Анестезиологија

Анестезиологија Анестезиологијата е гранка на медицината која се занимава со проучување на третман на акутна и хронична болка и промени...