Center for Special Treatment

Home / Center for Special Treatment

Ревматологија

Ревматологија Ординацијата по ревматологија пружа врвен суб-специјалистички преглед кај пациенти со болести на локомоторниот систем.Освен зглобно-мускулниот систем, ревматските болести даваат...

Нутриционизам

Нутриционизам Нутрицијата се дефинира како наука за активноста на храната, пијалоците и нивните компоненти во биолошките системи. Хранливите состојки кои...

Ортопедија и Трауматологија

Ортопедија и Трауматологија Ортопедија со ортопедска хирургија  е гранка од медицината која се занимава со заболувањата, деформитетите и повредите на...

Неврологија

Неврологија Неврологијата е гранка во медицината која проучува нарушувања на нервниот систем. Се занимава со испитувања и прегледи на невролошките...

Интерна Медицина

Интерна Медицина Интерната медицина е гранка на медицината која се занимава со дијагностицирање и третман на болести на внатрешните органи...